مهرداد قمصری

مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر مدرس شیمی
مهرداد قمصری

تخصص ها: مدرس شیمی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مهرداد قمصری
مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر مدرس شیمی